Podmínky ochrany osobních údajů

 

 

Kontaktní údaje správce jsou:

Pizza Bombastica s.r.o. IČ: 10776176
Sídlo: Vídeňská 494/103, 619 00
Kontaktní osoba: Ladislav Jimenez, 730 104 737, 
info@bedygroup.cz

 

 

Zásady zpracování osobních údajů Pizza Bombastica s.r.o.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou vydány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „Nařízení“) za účelem splnění informační povinnosti dle čl. 13 a čl. 14 Nařízení. 

Cílem těchto zásad je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, na jakém právním základě, za jakým účelem, po jakou dobu a jaká práva mají subjekty osobních údajů v souvislosti s tímto zpracováváním jejich osobních údajů. 

Správce osobních údajů – společnost Pizza Bombastica s.r.o. (tak jak je definována níže), můžete kontaktovat buď písemně na adrese sídla společnosti, telefonicky na telefonním čísle 730 104 737 nebo elektronicky na emailové adrese info@bedygroup.cz

1. Kdo je správcem osobních údajů? 

Správcem osobních údajů je společnost Pizza Bombastica s.r.o., IČ: 10776176 se sídlem Vídeňská 494/103, 619 00
Kontaktní osoba: Ladislav Jimenez, 730 104 737, 
info@bedygroup.cz, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,C 122781 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen jako „Správce“). 

 

2. Naše základní zásady zpracování osobních údajů 

Veškeré osobní údaje zpracovává Správce pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu pro dosažení konkrétního účelu, a to na právním základě a v souladu se zákonem. 

Osobní údaje jsou zpracovávány zejména v souvislosti s provozováním webových stránek www.pizzabombastica.cz V případě, že s těmito zásadami zpracování osobních údajů nesouhlasíte, opusťte uvedené webové stránky a zdržte se jejich dalšího užívání.

Správce nepožaduje po uživatelích více informací (osobních údajů) než je nutno k vyřízení registrace ke konkrétní službě, resp. k jejímu řádnému užívání. Správce nesbírá a neshromažďuje o uživatelích žádné informace (osobní údaje), které mu subjekty údajů dobrovolně neposkytli, vyjma údajů, které jsou poskytovány přenosovými protokoly tak, jak je definováno v těchto podmínkách

Veškeré údaje poskytnuté uživateli jsou poskytnuty dobrovolně. Uživatelé mohou kdykoliv u Správce uplatit svá práva, která jim v souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží. 

Správce neshromažďuje ani nezpracovává jakékoliv osobní údaje nebo informace o nezletilých osobách a dětech.  Věkový limit pro uživatele 18 let.

 

3. Jaké osobní informace zpracováváme a jak je získáváme? 

Veškeré výše uvedené osobní údaje pochází zejména přímo od subjektů osobních údajů, a to v souvislosti s užíváním a využíváním webu Správce. Nad rámec níže uvedených osobních údajů mohou subjekty osobních údajů poskytnout Správci i další osobní údaje. 

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, kdy bude trvat příslušný účel zpracování, nebo jak to vyžadují příslušné právní předpisy. Po uplynutí této doby bude s osobními údaji naloženo dle příslušných právních předpisů. 

Služba Pizza Bombastica zpracovává zejména tyto osobní údaje:

Identifikační údaje subjektu údajů

Zpracovávané údaje: Jméno, věk, datum narození, adresa bydliště, identifikační číslo (v případě podnikající osoby), adresa sídla (v případě podnikající osoby).

Důvod: Výše uvedené identifikační údaje jsou nezbytnou součástí každé smlouvy, kterou uzavírá správce se subjektem údajů v souvislosti s objednávkou služeb a využívání e-shopu Pizza Bombastica.

Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení

Kontaktní údaje subjektu údajů

Zpracovávané údaje: Jméno, adresa, Emailová adresa, telefonní číslo, identifikátor účtu na sociálních sítí.

Důvod: Kontaktní údaje slouží správci k poskytování služby a také ke komunikaci se subjekty údajů v souvislosti s poskytováním této služby. Stejně tak pokud subjekt údajů kontaktuje správce, potřebuje vědět s kým hovoří a jak případně kontaktovat subjekt údajů zpět.

Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení

Dodací údaje

Zpracovávané údaje: Jméno, dodací adresa, telefonní číslo

Důvod: V souvislosti s poskytováním služeb Správce poskytuje správce svým řidičům, resp. jiným dodavatelům informace, které jsou nutné k řádnému vyřízení objednávky, a to v nezbytně nutném rozsahu.

Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení

Údaje o produktech a službách a jejich historie

Zpracovávané údaje: Aktuální objednávky, historie objednávek, faktury, dobropisy, informace o způsobech platby, informace o způsobech doručení, stornované objednávky.

Důvod: Využíváním služeb zpracovává správce i výše uvedené údaje. Uvedené informace jsou zpracovávány z důvodu zajištění vyššího komfortu poskytování těchto služeb jakožto i poskytnutí historie spolupráce správce se subjektem údajů a s tím související optimalizací platforem správce údajů a jejich dalším vývojem.

Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení

Platební údaje

Zpracovávané údaje: Způsob platby za služby Správce

Důvod: Správce zpracovává způsob platby subjektu údajů za účelem identifikace konkrétní platby a přiřazení platby ke konkrétní objednávce. Při platbě platební kartou správce nezpracovává jakékoliv údaje takové platby a veškerá interakce probíhá pouze s příslušným provozovatelem platební brány.

Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení

Osobní údaje zpracovávané při užívání webových stránek www.pizzabombastica.cz

Zpracovávané údaje: Cookies, údaje o poloze

Důvod: Na webových stránkách www.pizzabombastica.cz, dochází rovněž ke zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies, a to jednak za účelem řádného fungování webových stránek, a dále také za účelem měření návštěvnosti webových stránek, vytváření statistik týkajících se návštěvnosti, chování návštěvníků na webových stránkách apod. Jak cookies, tak informace o Vaší poloze je možné kdykoliv vypnout, resp. deaktivovat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo aplikace. 

Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení

Osobní údaje zpracovávané při přihlášení se k odběru novinek 

Zpracovávané údaje: Emailová adresa

Důvod: V případě přihlášení se a udělení souhlasu k odběru novinek dochází ke zpracování osobních údajů za účelem zasílání newsletterů Správce. Udělený souhlas je možné kdykoliv odvolat.

Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení

Doplňující údaje o uživateli

Abychom vám mohli nabídnout služby, které vám vyhovují, zpracováváme údaje typu věk, pohlaví, místo bydliště a další údaje, které nám sdělíte. Rovněž sbíráme údaje o tom, jaké služby nejčastěji využíváte, vaše preference produktů a minulé objednávky pro lepší uživatelský zážitek.

Pokud naše služby využíváte pomocí svého mobilního telefonu, jsou sbírány údaje o jeho poloze při používání.

V průběhu registrace a následné správy profilu mohou být uvedeny a sdíleny i další informace a údaje, které mohou, ale nemusí mít povahu osobních údajů – záleží na posouzení konkrétního případu. Uvedené údaje jsou poskytovány vždy dobrovolně a subjekt údajů může kdykoliv v rámci správy profilu modifikovat a upravovat údaje, které Správci poskytne, resp. údaje které budou viditelné. 

4. Příjemci osobních údajů 

Příjemcem osobních údajů je zejména Správce.

Osobní údaje mohou být rovněž zpřístupněny dalším osobám, které poskytují Správci služby v pozici zpracovatele osobních údajů. Jedná se především o IT poradce, daňové poradce, auditory, překladatele a účetní. V takovém případě uzavře Správce s konkrétním zpracovatele smlouvu o zpracování osobních údajů. 

Dále mohou být osobní údaje zpřístupněny též třetím osobám, a to dle potřeb a výslovných pokynů subjektu osobních údajů. 

V závislosti na platební metodě, kterou zvolíte při používání Služby Správce sdílíme vaše údaje s poskytovatelem této platební metody; tak je tomu například, pokud zvolíte platbu kartou – pak jsou předávány poskytovateli platebních služeb, vaše interakce však probíhá pouze s příslušným provozovatelem platební brány.

5. Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím 

Správce nebo příjemci, kterým Správce pro výše uvedené účely umožní přístup k Vašim osobním údajům, nebudou předávat Vaše osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodním organizacím. 

6. Automatizované rozhodování 

Automatizovaným rozhodnutím je rozhodnutí Správce nebo příjemce, kterému Správce pro výše uvedené účely umožní přístup k Vašim osobním údajům, založené výhradně na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů (včetně profilování), které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. 

Správce nebo příjemci, kterým Správce pro výše uvedené účely umožní přístup k Vašim osobním údajům, nebudou používat Vaše osobní údaje pro automatizované rozhodování. 

7. Práva subjektů osobních údajů 

V souvislosti se zpracováváním osobních údajů má subjekt osobních údajů následující práva: 

Právo na přístup k osobním údajům 

Subjekt osobních údajů má právo požádat Správce o informaci o tom, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, případně za jakým účelem, v jakém rozsahu, po jakou dobu budou uloženy, z jakého zdroje byly získány, zda dochází při zpracovávání osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Dále má subjekt osobních údajů právo požádat o kopii jeho evidovaných osobních údajů. 

Právo na opravu osobních údajů 

V případě, že jsou osobní údaje subjektu osobních údajů nepřesné či neúplné, může subjekt osobních údajů požadovat jejich opravu či doplnění. 

Právo na výmaz osobních údajů 

Pokud osobní údaje subjektu osobních údajů již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, nebo pokud je zpracovávání protiprávní, nebo pokud subjekt osobních údajů vznese námitky proti zpracovávání jeho osobních údajů a zároveň neexistují žádné převažující oprávněné důvody Správce pro další zpracovávání, nebo je-li to uloženo Správci zákonnou povinností, musí Správce osobní údaje subjektu osobních údajů vymazat. 

Právo na omezení zpracování osobních údajů 

Nastanou-li v souvislosti se zpracováváním osobních údajů subjektu osobních údajů jakékoliv sporné otázky, je Správce povinen omezit zpracovávání osobních údajů takovým způsobem, aby se na osobní údaje subjektu osobních údajů již nevztahovaly žádné další operace zpracování, a aby nemohly být změněny. 

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů 

Subjekt osobních údajů má právo vznést námitku proti zpracovávání jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu Správce. Pokud je vznesena námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje subjektu osobních údajů pro tyto účely dále zpracovávány. 

Právo na přenositelnost osobních údajů 

V případě, že je prováděno automatizované zpracování osobních údajů subjektu osobních údajů založené na smlouvě či souhlasu uděleném subjektem osobních údajů, má subjekt osobních údajů právo na poskytnutí svých osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. 

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů 

Subjekt osobních údajů má právo kdykoliv odvolat dříve poskytnutý souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před tímto odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů, je však v souladu s právními předpisy. 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu 

Pokud se subjekt osobních údajů domnívá, že při zpracování jeho osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, má právo podat stížnost u příslušného orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů. 

8. Jak mohu uplatnit svá práva? 

Uplatnění svých práv můžete požadovat prostřednictvím písemné žádosti. Za účelem zajištění dostatečné ochrany osobních údajů zpracovávaných Správcem a pro předcházení zneužití osobních údajů přijal Správce pravidla pro ověření Vaší totožnosti uvedená dále. 

Pro písemnou žádost o uplatnění určitého práva subjektu údajů prosím vyplňte následující formulář. V případě zaslání žádosti prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb je nutné opatřit uvedenou žádost ověřeným podpisem. V případě využití elektronické pošty je nutné, aby byl email elektronicky podepsán. 

V případě pochybností je Správce oprávněn vyžádat další údaje nutné k řádné identifikaci subjektu údajů. 

Výkonem Vašich práv nesmí být dotčena práva třetích osob. 

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě, že Vaše žádosti budou zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, zejména z důvodu jejich opakující se povahy, může Správce pro zodpovězení Vaší žádosti požadovat přiměřený poplatek nepřekračující nezbytné náklady na poskytnutí informací uvedených výše nebo na zajištění uplatnění Vašich práv. 

9. Je poskytnutí osobních údajů povinné? 

Pokud Správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě souhlasu, pak je zpracování těchto údajů dobrovolné. V tomto případě nemáte povinnost udělit svůj souhlas ani Správci poskytnout své osobní údaje. Udělený souhlas je možné kdykoliv odvolat. 

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů musí být svobodným, určitým, informovaným a jednoznačným projevem vůle, kterým dáváte Správci svým prohlášením či jiným zjevným potvrzením své vůle svolení ke zpracování Vašich osobních údajů. 

Správce může Vaše osobní údaje zpracovávat na jiném právním základě, např. z důvodu plnění smlouvy, plnění právních povinností či na základě oprávněného zájmu. V takovém případě je poskytnutí Vašich osobních údajů nezbytné, neboť Správce může takové údaje potřebovat např. k uzavření a plnění smlouvy s Vámi nebo k plnění právních povinností. Pokud se rozhodnete neposkytnout tyto osobní údaje Správci, nebude možné uzavřít smlouvu nebo plnit dané právní povinnosti. 

10. Není mi něco jasné, resp. mám další dotazy? 

V případě jakýchkoliv dalších dotazů, nebo nejasností kontaktuje správce na výše uvedených kontaktech.

Zpět do obchodu