Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Všeobecné obchodní podmínky Pizza Bombastica

I. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) jsou nedílnou součástí smluv, na základě nichž dochází ke zprostředkování koupě, přepravě a/nebo dodávce jakéhokoli zboží (dále jen „Smlouva“), ve kterých je na tyto Podmínky odkazováno ve smyslu ust. § 1741 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), a které jsou uzavřeny mezi společností Pizza Bombastica s.r.o. (dále jen „Správce“), IČ: 10776176, se sídlem Vídeňská 494/103, 619 00 Brno, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn.C 122781/KSBR a koncovým zákazníkem – uživatelem webových stránek Pizza Bombastica (dále jen „Uživatel“). Smlouva, na níž tyto všeobecné obchodní podmínky dopadají, může být uzavřena písemně, konkludentně, nebo jakýmkoli jiným způsobem předvídaným OZ, především však za použitím prostředků elektronické komunikace, zejména internetové stránky www.pizzabombastica.cz. 

Jsou-li u kteréhokoli zboží na webových stránkách uvedeny jakékoli podmínky odlišně, než v těchto Podmínkách, má vždy konkrétní podmínka pro ten který produkt přednost před těmito Podmínkami. Tyto Podmínky může Pizza Bombastica kdykoli jednostranně měnit s účinky pro všechny smluvní vztahy následující po zveřejnění nových Podmínek.

 

I. Uživatel

Uživatelem může být jakákoli plně svéprávná osoba starší 18 let. Registrací a užíváním webových stránek Pizza Bombastica a každým jednotlivým provedením objednávky Uživatel prohlašuje, že se zcela seznámil s těmito Podmínkami v jejich aktuální verzi a souhlasí s nimi. Provedením objednávky Uživatel prohlašuje, že ji činí svým jménem a na svůj účet, a že zboží, které prostřednictvím těchto stránek obdrží, bude užívat pro své vlastní potřeby, nikoli za účelem podnikání. Za užívání webových stránek Pizza Bombastica nejsou Uživateli účtovány ze strany Bombastici žádné poplatky. Uživatel však nese náklady vzniklé v souvislosti s realizací přístupu a užíváním webu (zejména náklady na internetové připojení Uživatele). Odměna společnosti Pizza Bombastica je součástí ceny za Uživatelem skutečně objednané zboží/služby. Uživatel se zavazuje webové stránky Pizza Bombastica používat za účelem činění objednávek v souladu s těmito Podmínkami. Uživatel se zavazuje dodržovat při užívání webových stránek Pizza Bombastica příslušné právní předpisy a respektovat a šetřit práva třetích osob.

Je zakázáno jakékoli strojové těžení databází Pizza Bombastica a jakýkoli neoprávněný přístup k samotnému webu, vyjma užívání těchto stránek výhradně fyzickou osobou k účelu zde uvedenému. 

II. Prezentace produktů a jejich cena

Produkty, jsou na tomto webu uvedeny vždy v cenách včetně daní a poplatků stanovených obecně závaznými právními předpisy. Jedná se vždy o ceny konečné, včetně ceny za dopravu Produktů koncovému zákazníkovi. Mezi Správcem a Uživatelem jsou tak vyloučeny jakékoli nároky z vadného plnění a/nebo nároky na náhradu škody, pokud tak není výslovně stanoveno těmito podmínkami, nebo takovým ustanovením obecně závazných předpisů, od něhož se nelze odchýlit. Nápoje a některé ingredience mohou být dočasně vyprodány. V těchto případech Vám bude nabídnuta alternativa. Nápoje a přílohy se rozváží pouze s jídlem.

III. Objednávka a uzavření smlouvy

Uživatel činit jakékoli objednávky v hodnotě stanovené na webových stránkách Správce.

Uživatel je povinen před odesláním Objednávky ověřit správnost všech údajů, které vyplnil. Objednávka se považuje za uskutečněnou v okamžiku, kdy Uživatel prostřednictvím elektronického zařízení zvolí možnost „Potvrdit Objednávku“ na příslušné stránce webu Správce. Tímto okamžikem je učiněná objednávka pro Uživatele závazná. Další postup přijetí a případně vyřizování objednávky je Uživateli sdělen prostřednictvím emailu. 

Po akceptaci Objednávky Partnerem není možné Objednávku zrušit, vyjma případů, kdy lze odstoupit od smlouvy dle obecně závazných právních předpisů.

Správce si vyhrazuje právo kontaktovat Uživatele za účelem ověření jeho totožnosti a správnosti Objednávky.

Zobrazí-li se informace o času doručení Objednávky, jedná s o kvalifikovaný odhad za běžného běhu událostí. Z principu svého fungování nemůže Pizza Bombastica při odhadu času doručení kalkulovat s dopravními komplikacemi, nehodami, zásahem vyšší moci, nebo nahodilou událostí, která čas doručení ovlivní. Z tohoto důvodu negarantuje společnost Pizza Bombastica doručení v čase, který je jako kvalifikovaný odhad.

IV. Realizace objednávky

Po obdržení Objednávky a její akceptaci připraví Správce objednané zboží k přepravě. Uživatel je povinen Objednávku řádně převzít a uhradit, a to buď platbou umožněno přímo přes webové stránky před doručením Objednávky, nebo kurýrovi na místě předání. Platby jsou možné v hotovosti, bankovní kartou, případně prostřednictvím slevových kuponů.

Na těchto webových stránkách nabízíme prodej a rozvoz alkoholických nápojů, který je určen osobám starším osmnácti let. Osoby mladší osmnácti let mohou nakupovat pouze výrobky neobsahující alkohol. Při přebírání Objednávky je Uživatel povinen předložit svoji identifikaci dokladu totožnosti, a to zejména při objednání zboží, které je určeno pouze osobám starším 18 let. 

Objednávka se považuje za splněnou okamžikem, kdy je objednané zboží předáno k rukám Uživatele. Spolu se zbožím obdrží uživatel příslušné doklady k Objednávce, zejména potvrzení o dodání a vyúčtování. Tyto dokumenty mohou být uživateli poskytnuty také automatizovaně (e-mailem) tam, kde je to obecně závaznými předpisy připuštěno. Je povinností Uživatele být k zastižení na telefonním čísle, které uvedl při registraci do webových stránek po celou dobu od vytvoření Objednávky do Okamžiku doručení. Správce nenese žádnou odpovědnost, pokud nebude Objednávka doručena Uživateli z důvodu, že nebyl kurýrem zastižen.

V případě, že uživatel Objednávku nepřevezme, nebo převezme opožděně, ačkoli byl k jejímu převzetí kurýrem vyzván, je povinen uhradit celou hodnotu Objednávky, bez ohledu na případnou zkázu objednaného zboží tím způsobenou. Za opožděné převzetí se má převzetí objednávky po více, než 15 minutách od zaslání výzvy k vyzvednutí objednávky kurýrem. 

 

V. Právo Uživatele – spotřebitele odstoupit od Smlouvy

 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy uzavřené se Správcem v případech stanovených dle § 1837 OZ, tj. zejména v případech smlouvy (tak jak je definováno v OZ):

– o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

– o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

– o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

– o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

– o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

– o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

– o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

– o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

VIII. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů a jednotlivá práva Uživatele, jakožto fyzické osoby – subjektu údajů jsou upravena podlezásad zpracování osobních údajů a jsou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „Nařízení“) za účelem splnění informační povinnosti dle čl. 13 a čl. 14 Nařízení. Správcem osobních údajů je společnost Pizza Bombastica s.r.o. IČ: 10776176, Sídlo: Vídeňská 494/103, 619 00 Kontaktní osoba: Ladislav Jimenez, 730 104 737, info@bedygroup.cz

Kupující souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů poskytnutých správci (tj. Pizza Bombastica s.r.o. ). Tento souhlas uděluje pro všechny údaje telefonicky předané, obsažené v objednávkovém formuláři či jinak předané, a to na dobu neurčitou. Kupující si je vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely identifikace klienta a k zařazení do databáze za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona 480/2004 Sb. Údaje nebudou předávány dále s výjimkou předání veřejným orgánům v případě existujícího incidentu a s výjimkou osob zavázaných mlčenlivostí.

 

IX. Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající na základě užívání webové stránky Pizza Bombastica se řídí právním řádem České republiky

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.7. 2022

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Za naše služby můžete platit v hotovosti, platebními kartami nebo bankovním převodem. 

 

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

 

Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

Loga banky
 

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Pokud z jakéhokoliv důvodu nejste spokojeni s vyřízením vaší objednávky (dodáme vám nesprávnou objednávku, chybí některá z položek, nejste spokojeni s chováním kurýra), volejte okamžitě na telefonní číslo 730 104 737 a vaši reklamaci budeme společně řešit.

  1. Vaše urgentní reklamace vyřizujeme v průběhu otevírací doby na telefonním čísle 730 104 737. Na reklamace obdržené e-mailem budeme reagovat do 48 hodin od doručení zprávy.
  2. Pro nahlášení reklamace si připravte Vaši účtenku, nebo kód objednávky. 
  3. Kupující je povinen si zboží při převzetí překontrolovat, zda odpovídá objednávce.
  4. Pokud kupující obdrží jiné zboží, než si objednal, nesouhlasí s ponecháním výměnou a požaduje dodání zboží dle objednávky, bude mu, je-li to možné, v co nejkratším čase dodáno zboží, které si objednal, v opačném případě mu bude ponížena cena o nedodané zboží.
  5. V případě, že kupující není spokojen s kvalitou zboží, kontaktuje neprodleně prodejce na tel. čísle 730 104 737. Pokud bude shledáno, že nebyly dodrženy obchodní podmínky ze strany prodávajícího, bude nabídnuta kupujícímu výměna zboží. Nové zboží bude kupujícímu dodáno v co nejkratším termínu dle rozvozových podmínek prodejce.
  6. Přijímány jsou pouze reklamace na zboží zakoupené v den reklamace. Reklamace objednávek z předchozích dnů vzhledem k povaze zboží nelze přijmout. Stejně tak nelze přijmout reklamaci na zboží, které je již zcela zkonzumováno a nelze doložit jeho vadu.
  7. Je v zájmu kupujícího, aby si při placení přepočítal vrácené peníze v přítomnosti přepravce.

 

ZÁRUKA 100% SPOKOJENOSTI

Společnost Pizza Bombastica s.r.o. dodává pokrmy vynikající kvality, které vám přivezeme vždy ve vyhřívané tašce. Všechny suroviny jsou čerstvé a vysoce kvalitní.

Pokud se i přesto stane, že nejste z jakéhokoliv důvodu spokojeni, poskytujeme výměnu produktu, slevu nebo vrácení peněz. 

AKCE, SPECIÁLNÍ NABÍDKY A SLEVY

Všechny akce, speciální nabídky a slevy musí být uplatněny při objednávce. Nelze požadovat zpětně. Každá akce, speciální nabídka nebo sleva má specifické podmínky použití, které jsou součástí nabídky a nelze je vzájemně kombinovat. Vyhrazujeme si právo kdykoliv odvolat, ukončit nebo zrušit jakoukoliv naši akci, speciální nabídku nebo slevu.


Provozovatel e-shopu:

Pizza Bombastica s.r.o. IČ: 10776176
Sídlo: Vídeňská 494/103, 619 00
Kontaktní osoba: Ladislav Jimenez, 730 104 737, 
info@bedygroup.cz

Zpět do obchodu